182 N. Washington St, Tiffin, Ohio 44883  | 419-447-9971